uaenpl

Polskie Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie przeprowadziło szkolenie dla ekspertów w zakresie skanowania obiektów architektonicznych 3D

Narodowy Instytut Dziedzictwa, już od kilkunastu lat, stanowi centrum kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków w Polsce.

W ramach wielu projektów obecnie prowadzonych przez, powołane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polish Support Center for Culture in Ukraine wczoraj odbyło się szkolenie dla ekspertów w zakresie skanowania 3D obiektów architektury pt. „Nowoczesne technologie w inwentaryzacji zabytków architektury. Spójny system zbierania, opracowania i prezentacji danych cyfrowych jako podstawa działań konserwatorskich na terenach zagrożonych wojną”.

Szkolenie przeprowadził Karol Czajkowski z Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji Zabytków.

Jest to jedno z wielu działań z całego spektrum aktywności Centrum Pomocy dla kultury na Ukrainie NID. Dotychczasowa wartość działań pomocowych na Ukrainie wyniosła ponad milion euro, z czego prawie połowa pochodziła z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum Pomocy prowadzi również szereg innych działań, od monitorowania informacji o stratach w zakresie architektury i stanowisk archeologicznych w warunkach wojennych, wsparcie eksperckie i szkoleniowe, po wspieranie Ukrainy na forum międzynarodowym.

Jednym z efektów działań było przygotowanie „Specjalnego Raportu na temat dziedzictwa niematerialnego relokowanych wspólnot ukraińskich w Polsce” poświęconego problematyce ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego uciekających przed wojną społeczności ukraińskich w Polsce.

Ułatwienia dostępu